بنرها

برای معرفی آپلود گیرلز و جذب زیرمجموعه از بنرهای زیر استفاده نمایید


کد لینک به سایت ما. میتوانید آدرس عکس را در این کد به یکی دیگر از عکسهای زیر تغییر دهید.

728x90


URL : http://banners.uploadgirls.com/72890.gif

600x300


URL : http://banners.uploadgirls.com/600300.gif

468x60


URL : http://banners.uploadgirls.com/46860.gif

300x250


URL : http://banners.uploadgirls.com/300250.gif

250x250


URL : http://banners.uploadgirls.com/250250.gif

200x200


URL : http://banners.uploadgirls.com/200200.gif

160x600


URL : http://banners.uploadgirls.com/160600.gif

125x125


URL : http://banners.uploadgirls.com/125125.gif

120x600


URL : http://banners.uploadgirls.com/120600.gif

120x240


URL : http://banners.uploadgirls.com/120240.gif

-----------------------